ศาสตราจารย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 1. ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ - สาขาวิชาพืชศาสตร์ (Plant Science) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
 2. ศาสตราจารย์สมปอง เตชะโต  - สาขาวิชาพืชศาสตร์ (Plant Science) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2555
 3. ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข  - สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล - สาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2553  (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558)
 2. ศาสตราจารย์บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล   - สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ  (Restorative Dentistry)ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 3. ศาสตราจารย์ปริศนา ปริพัฒนานนท์   - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 4. ศาสตราจารย์ธงชัย นันทนรานนท์ - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากปละแม็กซิลโลเฟเชียล    (Oral and Maxillofacial Surgery) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะพยาบาลศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์ศศิธร พุมดวง - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559
คณะแพทยศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์ประยงค์ เวชวนิชสนอง - สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2549)
 2. ศาสตราจารย์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล   - สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2543
 3. ศาสตราจารย์สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล   - สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2545
 4. ศาสตราจารย์หเทิญ ถิ่นธารา   - สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547  
 5. ศาสตราจารย์สิริพร หิรัญแพทย์ - สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2550
 6. ศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย - สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2557
 7. ศาสตราจารย์คณิตพงษ์ ปราบพาล - สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558
 8. ศาสตราจารย์ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล - สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 9. ศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ - สาขาวิชาจักษุวิทยา (Ophthalmology) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 10. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา - สาขากุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 11. ศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ - สาขากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 12. ศาสตราจารย์สุภมัย สุนทรพันธ์ - สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Medicine) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 13. ศาสตราจารย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ - สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecological Cancer) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561
 14. ศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตติถาวร - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม 2561
 15. ศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ - สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (Surgery) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 16. ศาสตราจารย์วิรัช เกียรติศรีสกุล - สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (Otolaryngology and laryngology) ตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน 2563
 17. ศาสตราจารย์จิตเกษม สุวรรณรัฐ -  สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563
 18. ศาสตราจารย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช - สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์วิมล ตันติไชยากุล - สาขาวิชาเภสัชกรรม หรือ เภสัชการ (Pharmaceutics) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550
 2. ศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง - สาขาวิชาเภสัชวิทยา (Pharmacology) ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558
 3. ศาสตราจารย์อดิศร รัตนพันธ์ - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
 4. ศาสตราจารย์ธีระพล ศรีชนะ - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
 5. ศาสตราจารย์ฤดีกร วิวัฒนปฐพี - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน - สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (Korean Studies) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
คณะวิทยาศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล - สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2549  
  (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)
 2. ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2553  (ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 11 กุมภาพันธ์ 2556)
 3. ศาสตราจารย์ดวงพร คันธโชติ - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
 4. ศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ฺBiotechnology) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 5. ศาสตราจารย์ประภาพร อุทารพันธุ์ - สาขาวิชาชีวเคมี (Biochemistry)  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561
 6. ศาสตราจารย์อัญชนา ประเทพ - สาขาวิชานิเทศวิทยา (ฺCommunication Arts) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 7. ศาสตราจารย์การุณ ทองประจุแก้ว - สาขาวิชาชีววิทยา (ฺBiology) ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 8. ศาสตราจารย์ปณต ถาวรังกูร  - สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564
 9. ศาสตราจารย์สุเมธ ไชยประพัทธ์ - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 10. ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 11. ศาสตราจารย์ปฐเมศ ผาณิตพจมาน - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563
 12. ศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 13. ศาสตราจารย์ธเนศ รัตนวิไล - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (Industrial Engineering) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์สุชาติ ลิ่มกตัญญู - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน (Civil Engineering -Irrigation) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559
 2. ศาสตราจารย์สุเมธ ไชยประพัทธ์ - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 3. ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 4. ศาสตราจารย์ปฐเมศ ผาณิตพจมาน - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563
 5. ศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 6. ศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 7. electrical engineering
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 1. ศาสตราจารย์สุทธวัฒน์ เบญจกุล - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology)
  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2549  (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553)
 2. ศาสตราจารย์เบญจมาส เชียรศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558
คณะวิทยาการอิสลาม
 1. ศาสตราจารย์อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต - สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (Religion and Theology) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561
 2. ศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ  - สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (Religion and Theology) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์