Image
Image

โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจ

Image
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการและประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563) เดิมชื่อกองการเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย , 2522) และมีโครงสร้างการบริหารภายใน (ประกาศกองการเจ้าหน้าที่, 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร ผู้บริหาร และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์