Image

กองทุนพนักงานเงินรายได้

1เกี่ยวกับกองทุน

1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานเงินรายได้เสียชีวิต 
2. ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลาน พ.ศ.2566 
3. ประกาศ การจัดตั้งกองทุนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ประกาศ เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. ประกาศ หลักเกณฑ์การขจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานเงินรายได้ เรื่องการเพิ่มสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ
    “สมาชิกกองทุนพนักงานเงินรายได้” 
9. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานเงินรายได้ เรื่องการเพิ่มสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกในการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีทันตกรรม
10. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2566

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์