Image

มหาวิทยาลัยในกำกับ

มหาวิทยาลัยในกำกับ
 1. หนังสือ แจ้งเวียนกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้
 3. ใบสมัคร Online การเปลี่ยนสถานภาพ
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2559
 5. ข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2559
 6. บัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 7. (บัญชีเงินเดือนเสมือน)กำหนดบัญชีเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 8. เปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะได้รับเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ
 9. (เงิน กบข. ไม่ต้องเสียภาษี)ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฎฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดที่ได้รับจาก กบข.
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ
 11. คำนวณบำเหน็จบำนาญ
 12. ตรวจสอบเงิน กบข.ของตนเอง
cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์