ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
ที่ปรึกษาอธิการบดี
นายภูรี เจริญพงศ์
นายภูรี เจริญพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์ แผน
และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

ทีมบริหารวิทยาเขตหาดใหญ่

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี/ผู้อำนวยการ

ทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม    วิทยาเขตปัตตานี

คณบดี/ผู้อำนวยการ

ทีมบริหารวิทยาเขตภูเก็ต

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
คณบดี

ทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี

ทีมบริหารวิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดี

คณบดี

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์