Image

การลาประเภทต่างๆ

การลาประเภทต่างๆ
 1. วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
 2. การลาก่อน - หลัง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดราชการประจำปี
 3. ประกาศ วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 4. ประกาศ วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 5. แนวทางในการปฏิบัติกิจทางด้านวัฒนธรรมในวันสารทเดือนสิบ (วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10)
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(ราชกิจจานุเบกษา)
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553
 8. ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2553
 9. พรก.กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 2530
 10. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 11. การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ(วันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย)
 12. กำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสงขลา(วันรายอปอซอ / วันรายอฮัจยี / วันตรุษจีน)
 13. แนวทางในการปฏิบัติกิจทางด้านวัฒนธรรมในวันสารทเดือนสิบ (วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10)

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์