Image

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับกองทุน

1. ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน(ตรวจสอบยอดเงินที่เบิกจ่าย)
2. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เพิ่มเติมการจัดสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 67
3. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
4.  แจ้งการเปิดใช้งานระบบเบิกเงินสวัสดิการกองทุนพนักงาน https://fund.psu.ac.th 
5. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานเรื่องเพิ่มเติมการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (สวัสดิการเบิกค่าแว่น)
6. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเรื่องเพิ่มเติมการจัดสวัสดิการด้านทันตกรรม
7. แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
8. ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
9. กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
10. กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า 2564
11. วัคซีนเด็กประจำปี 2563
12. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน พ.ศ.2561
13. มติคณะกรรมการกองทุน เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(การแนบใบรับรองแพทย์)
14 การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
15. การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
16. ระเบียบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
17.ระเบียบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
18. ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
19. ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 พ.ศ.2554
20. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
21. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
22. ประกาศคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
23.ประกาศคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2553
cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์