Image

สวัสดิการต่างๆ

สวัสดิการต่างๆของข้าราชการ และพนักงาน
 1. ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แยกตามประเภทบุคลากร)        
 3. ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2564  
 4. ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560 
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 6. การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
  - แบบฟอร์มรับรองญาติสายตรงบุคลากรและขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

  - หนังสือมอบอำนาจ
 7. ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
 8. ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการรถยนต์ส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่และสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์