Image

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2564
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้มีผลงานความดีความชอบอย่างยิ่ง
** แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบคส.2)
2. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
3. การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
4. ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2566-2569
5. ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์


cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์