Image

ต่อเวลาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
 1. ขั้นตอนการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 
  - แบบรายงานการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานต่อแล้ว)
 2. ขั้นตอนการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  (Word) 
  - แบบรายงานการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานต่อแล้ว)
 3. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏฺิบัติงานต่อ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 4. ขั้นตอนการพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
   (แบบ 1แบบที่ 2)
 5. การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 6. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  พ.ศ.2563
 7. แบบการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
 8. สรุปหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2563 (Infographic)
 9. การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
   (ยกเลิก)
  แบบที่ 1
  แบบที่ 2
  แบบที่ 3
  บันทึกแจ้งกลับต่อเวลา
 10. ประกาศ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับภาระงานและผลงานทางวิชาการในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัย
  ที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2562 
  (ยกเลิก)
 11. ประกาศ เรื่องเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
  ที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2561
   (ยกเลิก)
 12. การกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณรองรับการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ
  อยู่ปฏิบัติงานต่อ

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์