Image

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
1. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ.2566
3. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งนักวิจัย)
4. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2566  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์
5. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 นักทรัพยากรบุคคล
6. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้อำนวยการกอง
7. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 อาจารย์วิจัย
8. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
9. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประเภทปฏิบัติการ และวิชาชีพ
10. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
11. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
12. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก
13. ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก และตำแหน่งนักวิจัย
14. ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก และตำแหน่งนักวิจัย ฉบับที่ 2
15. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
16. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ

ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
- การรับรองคุณวุฒิ
ระดับปฏิบัติการ 
     1. ทันตแพทย์     
     2. นายแพทย์
     3. พยาบาล
     4. เภสัชกร
     5. นายสัตวแพทย์
     6. สถาปนิก
     7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
     8. แพทย์แผนไทย
     9. นักกายภาพบำบัด
     10. นักเทคนิคการแพทย์
     11. นักรังสีการแพทย์
     12. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
     13. นักกายอุปกรณ์
     14. นักฟิสิกส์การแพทย์

ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
     1. นักวิชาการอุดมศึกษา     
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี
     3. บรรณารักษ์
     4. นิติกร
     5. นักตรวจสอบภายใน
     6. นักวิทยาศาสตร์ 
     7. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     8. วิศวกร
     9. เจ้าหน้าที่วิจัย
     10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
     11. นักทรัพยากรบุคคล
     12. นักวิชาการเกษตร
     13. นักวิชาการสัตวบาล
     14. นักวิชาการประมง
     15. นักวิจัย

ตำแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
     1. พนักงานปฏิบัติการ
     2. พนักงานทางการแพทย์
     3. ช่างเทคนิค

ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
     1. ระดับชำนาญการ
     2. ระดับชำนาญการพิเศษ
     3. ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งทั่วไป
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
     1. ระดับชำนาญงาน
     2. ระดับชำนาญงานพิเศษ
     3. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงานพิเศษ

ประเภทบริหาร
     1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการส่วนงาน
     2. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งข้าราชการ
ตำแหน่งข้าราชการ
การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทตำแหน่งทั่วไป
     1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
     3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
     4. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
     5. ผู้ปฏิบัติงานประมง
     6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
     7. ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด
     8. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
     9. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
     10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
     11. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
     12. ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
     13. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
     14. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์     
     15. ช่างภาพ
     16. ช่างพิมพ์
     17. ช่างศิลป์
     18. ช่างเขียนแบบ
     19. ช่างเครื่องยนต์
     20. ช่างไฟฟ้า
     21. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
     22. ช่างเทคนิค
     23. ช่างกายอุปกรณ์
     24. ช่างทันตกรรม 
     25. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ
     1. วิชาการเวชสถิติ
     2. วิเคราะห์นโยบายและแผน
     3. นิติการ
     4. บริหารงานบุคคล
     5. บริหารงานทั่วไป
     6. วิชาการพัสดุ
     7. วิชาการสถิติ
     8. วิเทศสัมพันธ์
     9. ที่ปรึกษา 
     10. วิชาการเงินและบัญชี
     11. ตรวจสอบภายใน
     12. โสตทัศนศึกษา
     13. ประชาสัมพันธ์
     14. วิชาการเกษตร
     15. วิชาการสัตวบาล
     16. การประมง
     17. วิทยาศาสตร์ 
     18. โภชนาการ
     19. จิตวิทยา
     20. วิชาการอาชีวบำบัด
     21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
     22. สุขศึกษา
     23. วิศวกรรม
     24. วิชาการศิลป์
     25. วิชาการช่างทันตกรรม
     26. วิชาการศึกษา
     27. บรรณารักษ์
     28.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
     29. วิจัย
     30. เอกสารสนเทศ
     31. นักสังคมสงเคราะห์
     32. วิชาการศึกษาพิเศษ

ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
     1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
     2. นักกายภาพบำบัด
     3. ทันตแพทย์
     4. การพยาบาล
     5. การแพทย์     
     6. การสัตวแพทย์
     7. เทคนิคการแพทย์
     8. เภสัชกรรม
     9. รังสีการแพทย์
     10. กิจกรรมบำบัด
     11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
     12. วิศวกรรมเครื่องกล
     13. วิศวกรรมไฟฟ้า
     14. วิศวกรรมโยธา
     15.วิศวกรรมโลหการ 
     16. วิศวกรรมเกษตร
     17. วิศวกรรมเคมี
     18. สถาปัตยกรรม
     19. จิตวิทยาคลินิก

ประเภทตำแหน่งต่างโครงสร้าง
     1. ช่วยสอน (ครู)
     2. บริหารงานธุรการ
     3. บริหารงานการเงินและบัญชี     
     4. บริหารงานพัสดุ     
     5. บริหารงานอาคารสถานที่

ประเภทตำแหน่งวิชาการ
     1. ตำแหน่งวิชาการ 
     2. ศาสตราจารย์     
     3. รองศาสตราจารย์ 
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
     5. อาจารย์

ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร
      1. ผู้บริหาร 
      2. อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า  
      3. อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์