Image

แต่งตั้ง มอบอำนาจ สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1มอบอำนาจ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2566
- คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2566
- คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการหรือหัวหน้างานส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2566
- คำสั่ง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2566
- คำสั่ง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 2566
- คำสั่ง มอบอำนาจการแจ้งความร้องทุกข์  2566
- คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2565
- คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ (ฉบับเก่า)

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์