Image

การคัดเลือก สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

1พนักงานมหาวิทยาลัย
 1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 , (หนังสือขอลาออกจากงาน)
 2. ประกาศ หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
  หรือเงื่อนไขยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด
 3. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติหรือ
 4. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ 2567
 5. เงื่อนไขยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566
 6. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการพ.ศ. 2564
 7. บันทึก ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประเภทวิชาการ
 8. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 9. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 10. บันทึก การใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU - TEP เพื่อบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา
 11. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 12. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 13. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  และการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 14. ประกาศ เรื่อง การออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ.2557
 15. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2556
 16. ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก และตำแหน่งนักวิจัย ฉบับที่ 2
 17. ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก และตำแหน่งนักวิจัย ฉบับที่ 1
 18. ขั้นตอนตรวจสภาพจิตสำหรับอาจารย์ใหม่
 19. ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤ
 20. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) สำหรับผู้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2552
 21. การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อ
 22. ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2553
 23. ประกาศ การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงานพ.ศ. 2551
 24. ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2553
 25. ประกาศ กำหนดภาระงานสอนและวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ.2550
 26. การกำหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 27. การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต/เขตการศึกษา   
 28. การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน
 29. ตอบข้อหารือ ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย


cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์