ระเบียบวาระการประชุมประสานงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบ ZOOM

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุม
                       รับรองรายงานการประชุมประสานงานบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
                แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
                2.1 แผนการดำเนินงานจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2567 (งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน)
                2.2 แผนการดำเนินงานจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลงานสำหรับบุคลากรสายอำนวยการ ประจำปี 2567 (งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน)
                2.3 ซักซ้อมความเข้าใจต่อผู้ดูแลระบบการลา เรื่องการจัดการใบลา (งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน)
                2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                2.5 การนำผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมาก่อนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้เสนอขอแต่งตั้ง
                     อีกคร้้งหนึ่ง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                2.6 ขอความร่วมมือให้คณะ/ส่วนงาน ใช้โปรแกรม Leave.psu.ac.th (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
                2.7 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 67 (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
                      2.7.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                2.8 การจัดทดสอบมาตรฐาคุณวุฒิวิชาชีพHR (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
                2.9 การสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
                2.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
                2.11 ระบบสารสนเทศผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน  (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                2.12 การเปลี่ยนแปลงประเภทบุคลากรที่บรรจุต่อเนื่องที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้ย้ายกองทุน (งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
                2.13 การส่งรายชื่อพนักงานเงินรายได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุกพนักงานเงินรายได้ (งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
                2.14 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  (งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
                        - เอกสารแนบ
                2.15 การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567
                       - แนวทางการพิจารณาบุคลากรดีเด่น
                2.16 โปรแกรมตรวจสุขภาพบุคลากร

วาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ
             
 
                - กำหนดวันประชุมประสานงาน 2567

 

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์