Image

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ใหม่
หลักเกณฑ์ใหม่

หนังสือจาก ก.พ.อ.
1. PowerPoint เกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ.2564
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2564
 (ราชกิจจานุเบกษา)
3. ประกาศ ก.พ.อ.มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564(ราชกิจจานุเบกษา) 
5. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) 
6. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) 
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2563  (ราชกิจจานุเบกษา) 
8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560   (ราชกิจจานุเบกษา)
9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   (ราชกิจจานุเบกษา)
10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566 
11. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 2561
12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 2562  (ราชกิจจานุเบกษา) 
14. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 2562
15. รายชื่อวารสาร
16. การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2561
17. ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
18. การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 2561
19. เพิ่มรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ.กำหนด
20. อว 0209.5/ว956 ลว. 16 มกราคม 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
21. อว 0209.5/ว 1518 ลว. 25 ม.ค. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)
22. อว 0209.5/ว 1137 การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
23. แนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
24. อว 0209.5/ว 2663 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ 

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
1. ประกาศ จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
   รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 พ.ศ. 2565
2. ประกาศ เรื่องเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเงินรายได้ประเภทวิชาการ พ.ศ.2565

3. ประกาศ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2565

4. ประกาศ เรื่องแบบประเมินผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
5. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
6. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565
7. ข้อบังคับ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2567
8. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
9. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
10. ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
11. ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 2562
12. ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2562
13. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
14. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.2562
15. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
16. แบบประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
17. ประกาศ เรื่องแบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
18. ประกาศ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564
19. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 (แบบประเมินผลการสอน)
20. ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2564
21. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับภาระงานและผลงานทางวิชาการในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2562
22. ประกาศ เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์เดิม
หลักเกณฑ์เดิม
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของ ม.อ.
1. ประกาศ เรื่อง ภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร 2559
2. ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3. ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
4. ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
5. ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
6. ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
7. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
8. ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2554     
9. ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554
10. ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
11. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2550
12. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินเอกสาร...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
13. ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ พ.ศ.2550
14. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2546 [ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย]
15. ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2545 [พนักงานมหาวิทยาลัย]
16. ข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.255817. ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
18. ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผศ. รศ. ศ  พ.ศ.2554
19. ข้อบังคับ เรื่อง การแต่งตั้ง ผ.ศ.พิเศษ/ ร.ศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ พ.ศ.2551
20. ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำผิดจริยธารรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2557
21. ข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
22. ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564
23. ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
24. ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
25. ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมิน...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2550
26. บันทึก การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
หนังสือจาก ก.พ.อ.
หนังสือจาก ก.พ.อ.
1. หนังสือ ขอหารือการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2564 
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเบกษา) 
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับรวม 2 - 10)
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรง ต.ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2553
14. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ.2550
15. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
16. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
1. ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว108 ลว 6 ก.พ.57]
3. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว 127 ลว 31 ม.ค.56]
4. การเสนอกลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1284) 
5. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1263 ลว. 18 ต.ค.54) 
6. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
7. การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
8. หนังสือจากทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ (พ.ศ.2542)
9. หนังสือจาก ส.ก.อ. เรื่อง การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
10. ตอบข้อหารือ เรื่องการประเมินผลการสอน
11. ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่
12. ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ีงตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7)
13. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ศธ 0509(2)/ว644]
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
1. การใช้ผลการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์เป็นผลการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. ทบทวนหลักเกณฑ์การนับภาระงานในส่วนของผลงานวิชาการและการเป็นที่ปรึกษาร่วมคุมวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2561
3. การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ในสายสังคมศาสตร์ [ครั้งที่ 50 (1/2560)]
4. การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิจัยในคน (ครั้งที่ 36 (3/2557))
5. การเขียนผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03 (ครั้งที่ 27(3/2555))
6. ประกาศ เรื่อง ปกในของผลงานประเภทตำรา หนังสือ 2555 
7. ประกาศ แบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
8. ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 6(4/2550)) 
9. ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) (ครั้งที่ 2(2/2549))
10. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
11. การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50   22(2/2554)
12. การเสนอผลงานประเภทตำรา และหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
13. การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   21(1/2554)
14. การประเมินผลงานทางวิชาการ  17(2/2553)
15. การคัดลอกและอ้างอิงผลงาน 
16. การประเมินผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับตำแหน่งและสาขาวิชาที่ต่างกัน 
17. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  16(1/2553)
18. การขอขยายเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการที่ให้แก้ไข  16(1/2553)  
19. การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือที่มีลักษณะเป็นบทหนึ่งของตำราหรือหนังสือ 16(1/2553) 
20. การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  15(4/2552)  
21. การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ   14(3/2552)  
22. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    12 (1/2552)  
23. ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    12 (1/2552)  
24. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)  
25. ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)
26. การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...  10(3/2551)  
27. การพิจารณาดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  10 (3/2551)  
28. การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...... (ครั้งที่10(3/2551)) 
29. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่9(2/2551)) 
30. การขอผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (ครั้งที่9(2/2551)) 
31. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   6(4/2550) 
32. ผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   6(4/2550)
33. เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการกรอกแบบ ก.พ.อ.03    5(3/2550)
34. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  5(3/2550)
35. การประเมินผลการสอน    4(2/2550) 
36. การประเมินผลการสอน 3(1/2550)
37. การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  3(1/2550)
38. การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ   3(1/2550)
39. การประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   3(1/2550)
40. ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   2(2/2549)
41. การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   15(4/2552)
อื่นๆ
อื่นๆ

1. ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และผลงานทางวิชาการที่นำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. ขอซักซ้อมการตรวจสอบผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. ขอหารือการเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
4
. ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเสนอผลงานในลักษณะอื่น เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับ
5. ขอหารือกรณีขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
7. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงนามรับรองในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  [มอ 003.4.2/66-3465]
8. การขอปรับประกาศ ก.พ.อ.พ.ศ.2564 ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์