Image

กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

1การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น...

ระบบสารสนเทศผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ทดลองใช้งาน)
สำหรับบุคคลทั่วไป      สำหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนตำแหน่งสูงขึ้น 2563 (infographic)
1. สรุปหลักเกณฑ์ ฉบับที่ 3
ขั้นตอนการแต่งตั้ง (Infographic) 

รวมมติ พ.ศ.2553 -2566
รวมมติ พ.ศ.2567
ประกาศ
1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
3. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565      
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นพ.ศ. 2563   
เอกสารแนบท้ายประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
     (1) ขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนงาน 
     (2) แบบสรุปผลการดำเนินงานฯ
         - แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน เสนอคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้ง (word)
         - แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน เสนอมหาวิทยาลัย (word)
     (3) แบบฟอร์มตรวจสอบการแต่งตั้ง
         - แบบฟอร์มตรวจสอบการแต่งตั้ง (หลักเกณฑ์ ปี 2558)
         - แบบฟอร์มตรวจสอบการแต่งตั้ง (หลักเกณฑ์ ปี 2563)
เอกสารประกอบการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น (ประชุมประสานงาน HR 25 พ.ค.66)
     (1) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
     (2) กรณีหัวหน้างาน

แบบประเมินคุณภาพผลงาน
     แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน (word) ใช้ปะหน้าแบบประเมินผลงาน
     1. แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก , (word)
     2. แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์ , (word)
     3. แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์ , (word)
     4. แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย , (word)
     5. แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(word)
     6. แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรีย ศิลปะ(word)
     7. แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร , (word) 
     8. แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ , (word)
     9. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ , (word)

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   พ.ศ.2556
4. บันทึก แบบรายงานการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งของส่วนงาน
- มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  คณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งประจำส่วนงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและ
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. 2565
- ประกาศ
  มาตรฐานภาระงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
- ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  พ.ศ. 2564
- การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
  เป็นระดับชำนาญงานพิเศษ
- ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564

- ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. 2564
- บันทึก การเผยแพร่ผลงานที่จัดทำเป็นสำเนาเย็บเล่ม (ฉบับสมบูรณ์ 5 บท)

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์