Image

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมิน
1. VDO บันทึกการชี้แจง Competency เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ,
   แจ้งพจนานุกรมสมรรถนะเพื่อประกอบในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การทำคำมั่นพัมนาตนเองของข้าราชการ
    2.1 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
         กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558
    
    2.2 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือน
         ในสถาบันอุดมศึกษามีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) พ.ศ.2561
   
    2.3 ตอบข้อหารือการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
         กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล [มอ 024/6074]

3. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [คำสั่ง 1332/2561]
4. แจ้งพจนานุกรมสมรรถนะเพื่อประกอบในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร

cookies notice

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์